วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีเขียนบทความที่ถูกต้องตามตราราชการ

10 ธ.ค. 2023
23

วิธีเขียนบทความที่ถูกต้องตามตราราชการ

วิธีเขียนบทความที่ถูกต้องตามตราราชการ

บทความที่ดีควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน เริ่มต้นด้วยบทนําที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ตามด้วยเนื้อหาสาระที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดหลัก และตัวอย่างประกอบ แล้วปิดท้ายด้วยบทสรุปที่แข็งแกร่ง สําหรับการเขียนบทความที่ถูกต้องตามตราราชการ มีหลักการสําคัญดังนี้

1. เลือกหัวข้อและเนื้อหาที่เป็นกลาง ไม่มีอคติหรือความลําเอียง

บทความทางราชการควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือวิพากษ์วิจารณ์ แต่ควรเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นกลาง ปราศจากอคติ

2. อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน

ในการนําเสนอสถิติ ตัวเลข หรือข้อมูลสําคัญ ๆ ควรอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ เช่น อ้างอิงจากรายงานประจําปีของหน่วยงาน สถิติจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น

3. ใช้ภาษาราชการที่ถูกต้องเหมาะสม

ควรใช้ภาษาเขียนที่สุภาพ กะทัดรัด ชัดเจน ไม่ใช้คําที่ไม่เป็นทางการหรือสแลง และตรวจทานไวยากรณ์ การสะกดคําให้ถูกต้องตามหลักภาษา

4. ระบุแหล่งที่มาและลิขสิทธิ์ของรูปภาพหรือสื่อที่นํามาใช้

หากมีการนํารูปภาพ ตาราง แผนภูมิ หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นมาใช้ ต้องระบุแหล่งที่มาและได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์นั้น ๆ อย่างชัดเจน

5. ตรวจทานความถูกต้องก่อนเผยแพร่

ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ข้อมูล สถิติ การอ้างอิง และการใช้ภาษาให้เรียบร้อยก่อนนําไปเผยแพร่เพื่อความน่าเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การยึดหลักการเขียนแบบนี้จะช่วยให้บทความมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงเป็นวิธีการเขียนบทความที่เหมาะสมสําหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน